Privacybeleid

NovaCair hecht grote waarde aan de privacy van zijn bezoekers en gebruikers en streeft ernaar de persoonsgegevens van zijn bezoekers en gebruikers te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. In dit Privacybeleid is beschreven hoe Novacair persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken en welke rechten en opties onze bezoekers en gebruikers hebben met betrekking tot deze gegevens.

NovaCair adviseert u nadrukkelijk om dit beleid door te lezen en te zorgen dat u het goed begrijpt, voordat u gebruikmaakt van onze diensten.

NovaCair handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Indien u vragen heeft of meer informatie over dit onderwerp wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige op de website beschikbare versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wie is NovaCair en hoe kan ik contact opnemen met NovaCair?

NovaCair B.V. is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens welke zijn beschreven binnen dit privacybeleid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leiden aan de Nieuwe Rijn 50 (2312JH), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 727837845.

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door NovaCair B.V. kunnen gericht worden aan [email protected], of via gewone post gericht aan Nieuwe Rijn 50, 2312 JH Leiden, en telefonisch bereikbaar op het nummer +31 71 2032 251.

2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult als Bezoeker en/of Gebruiker deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3. De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

4. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website als bezoeker en/of gebruiker is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

6. Het verzamelen van gegevens

NovaCair verzamelt twee soorten gegevens over zijn Bezoekers en Gebruikers:

 1. Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie over een Bezoeker of een niet-geïdentificeerde Gebruiker, die wij hebben verkregen of automatisch hebben verzameld doordat deze persoon gebruik heeft gemaakt van de Diensten (“Niet-persoonlijke gegevens”).Uit Niet-persoonlijke gegevens kunnen wij niet afleiden op welke Bezoeker of Gebruiker deze gegevens betrekking hebben. De door ons verzamelde Niet-persoonlijke gegevens bestaan voornamelijk uit technische gegevens en geaggregeerde gebruiksinformatie, zoals gegevens over het surfgedrag en de “click-stream”-activiteit van Bezoekers en Gebruikers op de Diensten, sessie-heatmaps en scrollinformatie, niet-identificerende informatie over onder meer apparaten, besturingssystemen, webbrowsers, schermresoluties, taal- en toetsenbordinstellingen.
 2. Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen informatie die een persoon identificeert of waaruit met enige inspanning de identiteit van een persoon kan worden afgeleid, of informatie die mogelijk van persoonlijke of gevoelige aard is (“Persoonsgegevens”).De door ons verzamelde Persoonsgegevens bestaan voornamelijk uit contactgegevens (zoals emailadres of telefoonnummer), factureringsgegevens (zoals naam, fysiek factuuradres, betalingswijze en transactiegegevens, welke alleen worden verzameld van Gebruikers die gebruikmaken van Betaalde diensten), gegevens over een browser- of gebruikssessie (IP-adres, geografische locatie en/of unieke apparaatidentificatie), correspondentie (inclusief correspondentie die via onze Diensten is gecommuniceerd of geüpload), en alle andere Persoonsgegevens die door Bezoekers en/of Gebruikers zijn verstrekt terwijl ze gebruik maakten van onze Diensten. Voor de duidelijkheid: Niet-persoonlijke gegevens die (bijvoorbeeld om onze Diensten te verbeteren) aan Persoonsgegevens zijn gekoppeld, worden door ons als Persoonsgegevens beschouwd en behandeld zo lang als deze koppeling in stand blijft.

NovaCair verzamelt alleen persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan NovaCair verstrekt.

7. Verwerking van persoonsgegevens

Novacair verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. In artikel 6 werd aangegeven welke persoonsgegevens verzameld worden. Artikel 7 licht toe voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.

We verwerken Niet-persoonlijke gegevens en Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om diensten aan te bieden en uit te voeren;
 2. Om onze diensten verder te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en/of problemen van Bezoekers en Gebruikers;
 3. Om onze Gebruikers klantenondersteuning en technische support te kunnen bieden;
 4. Om onze Bezoekers en Gebruikers te kunnen benaderen met algemene of gepersonaliseerde berichten over onze diensten;
 5. Om onze functies voor gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren;
 6. Om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

We zullen uw Persoonsgegevens voor de hierboven in artikel 7 beschreven doeleinden alleen gebruiken indien we ervan overtuigd zijn:

 • dat het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of om stappen te zetten om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u klantenondersteuning of technische support te leveren), of
 • dat het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt, of
 • dat het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om legitieme zakelijke belangen van ons als bedrijf te dienen (bijvoorbeeld om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren), op voorwaarde dat dit altijd gebeurt op een manier die proportioneel is en die rekening houdt met uw privacyrechten.

Onze Diensten zijn niet toegestaan voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand jonger dan 16 jaar behoort ons Persoonsgegevens te verstrekken via een van onze Diensten. We verzamelen nooit bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Ouders en voogden dienen altijd toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen.

Verlenen van diensten

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen maakt NovaCair gebruik van verschillende persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere mogelijke persoonsgegevens, maar ook aan bijzondere persoonsgegevens zoals fysieke conditie en medicijngebruik. Zonder deze persoonsgegevens is NovaCair niet in staat om deze diensten te verlenen.

Externe partijen

NovaCair maakt gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van NovaCair specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend namens NovaCair. Op de verwerking door sommige dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin NovaCair er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van NovaCair.

Enkele voorbeelden van verwerkers zijn:

 • externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag en het beheer van uw gegevens;
 • externe partijen aan wie specifieke taken zijn uitbesteed die onder meer IT ondersteuning, emailmarketing en facility management betreffen;
 • externe adviseurs en/consultants.

Daarnaast kan NovaCair uw persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen indien NovaCair daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daarvoor toestemming van u heeft verkregen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

8. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

9. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

10. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat“) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen je Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van NovaCair

NovaCair maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te kunnen leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Belangrijk: NovaCair past geen cookies toe in zijn eigen webapplicatie(s).

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die NovaCair zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op je Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt NovaCair gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan NovaCair verstrekt. Hierdoor verkrijgt NovaCair inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan NovaCair zo nodig aanpassingen op de website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die NovaCair hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

NovaCair heeft de volgende maatregelen getroffen om uw privacy te beschermen:

 • NovaCair heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zij vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft NovaCair Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • NovaCair heeft het laatste octet van je IP-adres verwijderd. IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.
 • NovaCair heeft in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen met Google uitgezet zodat Google de gegevens niet voor eigen (advertentie) doeleinden kan gebruiken.
 • NovaCair maakt geen gebruik van Google Analytics in combinatie met andere Google diensten.

WordPress

Novacair maakt gebruik van het WordPress-platform om zijn eigen website te hosten. WordPress maakt gebruik van cookies om de prestaties, werking en effectiviteit van het WordPress-platform te bewaken en te analyseren. En daarnaast om ervoor te zorgen dat het platform veilig te gebruiken is. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

11. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

13. Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: [email protected].